ตรวจสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ผู้รับ : จันทรา ED042508057TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 29, 2020
ผู้รับ : มินยา ED042508023TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 29, 2020
ผู้รับ : ปราณี ED042508010TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 29, 2020
ผู้รับ : ฝน ED042506875TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 28, 2020
ผู้รับ : สายฝน ED042506861TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 28, 2020
ผู้รับ : ลำไพ ED042506858TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 28, 2020
ผู้รับ : นัฐติการ์ ED042506844TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 28, 2020
ผู้รับ : เปิ้ล ED042506835TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 28, 2020
ผู้รับ : ฉัตรณภัทร ED042503851TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 27, 2020
ผู้รับ : นิภาวรรณ ED042503848TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 27, 2020
ผู้รับ : ชนะมาศ ED042503834TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 27, 2020
ผู้รับ : มัสยา ED042503817TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 27, 2020
ผู้รับ : กมลวรรณ ED042503803TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 27, 2020
ผู้รับ : ชัญญาภัค ED042503794TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 27, 2020
ผู้รับ : นัท ED042503785TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 27, 2020
ผู้รับ : อุไรวรรณ ED042503777TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 27, 2020
ผู้รับ : จิตตานันท์ ED042503763TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 27, 2020
ผู้รับ : สมสกุล ED042503750TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 27, 2020
ผู้รับ : สาวินีย์ ED042503825TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 27, 2020
แพรว เมฆวัฒน์ EG241337455TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 26, 2020 052020000011
กวินกร EG241337495TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 26, 2020 052020000010
ผู้รับ : พรจิรา ED042500722TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 25, 2020
ผู้รับ : ฐิติมา ED042500719TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 25, 2020
ผู้รับ :ฐิฏาพร ED042500705TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 25, 2020
ผู้รับ : ดารากร ED042500696TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 25, 2020
ผู้รับ : วรนัน ED042500682TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 25, 2020
สุกัญญา หมั่นการ EI759977740TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 23, 2020 052020000009
ผู้รับ : คุณมัณฑณา ปิ่นแก้ว 820256768284 J&T Express-ems May 22, 2020
ผู้รับ : คุณนันทิยา 820256757261 J&T Express-ems May 22, 2020
ผู้รับ : คุณศุภรัตน์ชนก ศรีนวล 820256807974 J&T Express-ems May 22, 2020
ผู้รับ : คุณจิราวรรณ ทศรักษา 820256683665 J&T Express-ems May 22, 2020
ผู้รับ : คุณธิดารัตน์ 820255247280 J&T Express-ems May 21, 2020
ผู้รับ : นพวรรณ โอสถศิลป์ 820255246624 J&T Express-ems May 21, 2020
ผู้รับ : คุณทิพาภัทร จันทรวิสูตร 820255254265 J&T Express-ems May 21, 2020
ผู้รับ : ธัญญา เหมวงศ์กุล 820255255573 J&T Express-ems May 21, 2020
ผู้รับ :โสกี รื่นสัตย์ 820255243393 J&T Express-ems May 21, 2020
ผู้รับ : คุณชนกนันท์ ศรีวิเศษ 820253742954 J&T Express-ems May 20, 2020
ผู้รับ:คุณกัญจิญา อยู่สุข 820253749066 J&T Express-ems May 20, 2020
ผู้รับ : คุณอิศราวรรณ ศกุนรักษ์ 820253760686 J&T Express-ems May 20, 2020
ผู้รับ : คุณพัณณิตา ฤทธิ์ดี 820253764271 J&T Express-ems May 20, 2020
ผู้รับ : ณัญฐนิช จันทร์รัตน์ 820253779446 J&T Express-ems May 20, 2020
ผู้รับ : คุณสรญา เจียรนันทะ 820253794242 J&T Express-ems May 20, 2020
ผู้รับ: ปาริชาติ EI759968062TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 19, 2020
ผู้รับ: พนิดา EI759968059TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 19, 2020
ผู้รับ: กำพล EI759968045TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 19, 2020
ผู้รับ: ศิริพร EI759968031TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 19, 2020
ผู้รับ : คุณนุชจรี นาวาอนุรักษ์ 820250530562 J&T Express-ems May 18, 2020
ผู้รับ : คุณนภนันท์ วีเกษ 820250589200 J&T Express-ems May 18, 2020
ผู้รับ : คุณจิตตานันท์ วัฒนาการ 820250609124 J&T Express-ems May 18, 2020
ผู้รับ :นันทพร อ่วมด้วง 820250522755 J&T Express-ems May 18, 2020
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : จันทรา
Tracking number : ED042508057TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : มินยา
Tracking number : ED042508023TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : ปราณี
Tracking number : ED042508010TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : ฝน
Tracking number : ED042506875TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : สายฝน
Tracking number : ED042506861TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : ลำไพ
Tracking number : ED042506858TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : นัฐติการ์
Tracking number : ED042506844TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : เปิ้ล
Tracking number : ED042506835TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : ฉัตรณภัทร
Tracking number : ED042503851TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : นิภาวรรณ
Tracking number : ED042503848TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : ชนะมาศ
Tracking number : ED042503834TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : มัสยา
Tracking number : ED042503817TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : กมลวรรณ
Tracking number : ED042503803TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : ชัญญาภัค
Tracking number : ED042503794TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : นัท
Tracking number : ED042503785TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : อุไรวรรณ
Tracking number : ED042503777TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : จิตตานันท์
Tracking number : ED042503763TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : สมสกุล
Tracking number : ED042503750TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : สาวินีย์
Tracking number : ED042503825TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : แพรว เมฆวัฒน์
Tracking number : EG241337455TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000011
ชื่อลูกค้า : กวินกร
Tracking number : EG241337495TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000010
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : พรจิรา
Tracking number : ED042500722TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : ฐิติมา
Tracking number : ED042500719TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ :ฐิฏาพร
Tracking number : ED042500705TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : ดารากร
Tracking number : ED042500696TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : วรนัน
Tracking number : ED042500682TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : สุกัญญา หมั่นการ
Tracking number : EI759977740TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000009
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : คุณมัณฑณา ปิ่นแก้ว
Tracking number : 820256768284
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : คุณนันทิยา
Tracking number : 820256757261
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : คุณศุภรัตน์ชนก ศรีนวล
Tracking number : 820256807974
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : คุณจิราวรรณ ทศรักษา
Tracking number : 820256683665
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : คุณธิดารัตน์
Tracking number : 820255247280
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : นพวรรณ โอสถศิลป์
Tracking number : 820255246624
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : คุณทิพาภัทร จันทรวิสูตร
Tracking number : 820255254265
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : ธัญญา เหมวงศ์กุล
Tracking number : 820255255573
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ :โสกี รื่นสัตย์
Tracking number : 820255243393
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : คุณชนกนันท์ ศรีวิเศษ
Tracking number : 820253742954
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ:คุณกัญจิญา อยู่สุข
Tracking number : 820253749066
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : คุณอิศราวรรณ ศกุนรักษ์
Tracking number : 820253760686
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : คุณพัณณิตา ฤทธิ์ดี
Tracking number : 820253764271
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : ณัญฐนิช จันทร์รัตน์
Tracking number : 820253779446
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : คุณสรญา เจียรนันทะ
Tracking number : 820253794242
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ: ปาริชาติ
Tracking number : EI759968062TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ: พนิดา
Tracking number : EI759968059TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ: กำพล
Tracking number : EI759968045TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ: ศิริพร
Tracking number : EI759968031TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : คุณนุชจรี นาวาอนุรักษ์
Tracking number : 820250530562
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : คุณนภนันท์ วีเกษ
Tracking number : 820250589200
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ : คุณจิตตานันท์ วัฒนาการ
Tracking number : 820250609124
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ผู้รับ :นันทพร อ่วมด้วง
Tracking number : 820250522755
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
Powered by MakeWebEasy.com